Valley Vixens
St. Abby von Shanks St. Abby von Shanks
Captain - #1034
Sixx Toe Foo Sixx Toe Foo
Co-Captain - #6
Loredai Kilmore Loredai Kilmore
Co-Captain - #99
Lulu Palooza Lulu Palooza
#21
Killer Doom Kitty Killer Doom Kitty
#22
Dizzy Dame Dizzy Dame
#241
Tilly Screams Tilly Screams
#50
KGBeat KGBeat
#54
JanHell Razor JanHell Razor
#808
Andre the Giant Andre the Giant
#59
Bronzy Locks Bronzy Locks
#42
Walled Whipman Walled Whipman
#1209